thumbnail
2010-09-29
時事

少訊送暖迎中

由澳門學聯少年警訊活動委員會主辦,澳門基金會贊助之“少訊送暖迎中秋”活動,於日前在街總海傍老人中心舉行。是次活 … 更多