/
/

【Only A.M.】澳門學生Datebook換換樂

 • 1【Only A.M.】澳門學生Datebook換換樂

  新學期已經到左了~
  面對新一年有大把計劃嘅你,準備好Datebook未?
  今年澳門學生Datebook合作學校增加到27間!
  快D換一本睇下見吾見到自己學校啦!

  規劃好自己嘅時間,學習都事半功倍!!

  -換領資訊-
  方法:
  1.憑有效會員證可以MOP10換領一本
  2.憑有效學生證可以MOP20換領一本
  時間:即日起至換完為止
  地點:青莘交流站
  澳門亞利鴉架街9號容永大廈二樓A,B
  電話:2835 8657