【chat it out|ep15 】醫療人員註冊新制度對佢地有咩影響?

live_tvAPO channel, 輕電視access_time2018-08-20533 次總觀看

預告片

政府提出新嘅醫療人員註冊制度

建議醫療人員都要係澳門實習過先可以執業。

唔知學生們又點睇呢👀

聽晚9點Chat it out! 一齊傾下新制度會有咩唔同咗啦❗️

#chatitout #程志梅醫生

#每日笑一笑世界更美妙

 

花絮

政府新提出嘅醫療人員註冊制度,對佢地有咩影響?
臨床心理學畢業生米二👧🏻

「咁啱撞正衛生局對心理治療師嘅要求改變,要喺在讀時完成一年嘅實習。但我就啱啱畢咗業,想實習已經無機會啦,宜家仲慘過延畢。覺得政策無過渡期。」

 

 

政府新提出嘅醫療人員註冊制度,對佢地有咩影響?
新晉醫生神健👦🏻
「我就好幸運,我係順利過渡嘅一屆,啲前輩都建議我哋呢批要早啲攞到執照。」

 

政府新提出嘅醫療人員註冊制度,對佢地有咩影響?
醫學生姚明👦🏻
「我哋每年有一個同前輩嘅聚會,每年都聽到學長學姐提起好快有新制,叫我哋學好啲英文。學院裡面都有流傳唔同嘅資訊流傳,但到咗今日先有進一步嘅資訊。」

 

政府新提出嘅醫療人員註冊制度,對佢地有咩影響?
醫學生Elisa👧🏻
「我本身喺內地讀書,慣用內地嘅醫療制度,而澳門的制度比較似歐洲。實習有利我熟悉澳門嘅醫療環境。不過,我會希望讀完碩士或者博士獲得更多經驗再回澳,但回澳又要同本科生一樣從低實習起,個人覺得細節可以再傾下,或者對碩士博士生可以有唔同安排,適當調整實習時間。」