【Chat it out!2020】EP2 – 復課

live_tvAPO channel, 輕電視access_time2020-06-11118 次總觀看

話咁快就復課一個星期啦~
同學仔過成點[疑問]有冇遇到困難[疑問]
今集chat it out!就請到一班高中同學仔黎分享‼️
假如你都有想法就快啲入黎同我哋分享啦📞


花絮